Tere! Trükiq

v5romaa_A4_6b

Võro Instituut om 1995. aastagal Kultuuriministeeriumi mano luud tiidüsasotus. Instituudi tüü ja tegemise pututasõ päämidselt aoluulist Võromaad ja nuu piät avitama võrokõisil alalõ hoita umma kiilt ja esiumatsit kombit.

Aoluulinõ Võromaa om Võromaa noidõ piire seen, nigu tä oll maakunna luumisõst 1783. aastagal kooni 1920. aastagani. Aoluulinõ Võromaa sais kuun katsast tervest kihlkunnast: Karula, Harglõ, Urvastõ, Rõugõ, Kanepi, Põlva, Räpinä ja Vahtsõliina. Nain katsan kihlkunnan kõnõldas võro kiilt. 1920. aastagal, ku Valga liin tull Eesti ala ja vahtsõnõ Valga maakund tetti, võeti Karula ja Harglõ kihlkunnast osa Valga maakunnalõ, 1925. aastagal viidi osa Räpinä kihlkunnast Tartomaa ala. Nii om aoluulinõ Võromaa põrõhõlla jaet Võro, Põlva, Valga ja Tarto maakunna vaihõl, a tiidmine Võromaast ja võro kiil ommatan iks egäl puul alalõ püsünü.

Võro kiil om vana lõunaeesti hõimokeele üts perrätulõjit. Lõunaeesti nügädse ao keele omma viil mulgi, tarto ja seto kiil. Viimäne om võro keelega küländ üttemuudu, a et setodõl omma alalõ väega esimuudu vana ao kombõ ja kimmäs hindätiidmine, sis kõnõlõmi eräle seto keelest. Tartlaisil ja võrokõisil oll mitusada aastakka ütine lõunaeesti kiräkiil. 20. aastagasaal naksi võrokõsõ kirotama jo tiidsähe võro keeli. 1990. aastagist om olnu pruugin võro kiräkiil. Võro ja seto kiil omma muist lõunaeesti keelist vanaperätsembä ja veidemb mõotõdu põhaeesti keelest. Naid om innembi kõnõld ka kavvõmban lõuna ja hummogu puul, Lätin ja Vinnemaal. Põrõhõlla lövvüs küländ pallo võro keele mõistjit ka Tarto ja Talina liinan ni muial Eestin. Võro keele mõistjit om kokko umbõs 70 000.

Võrokõsõ omma tõisist eestläisist esimuudu tuuperäst, et mõistva võro kiilt. Katõkeelidse võrokõsõ piä-i hinnäst rahvusveidembüses, a naid või täämbädsel pääväl kül keeleveidembüses pitä. Eesti ütiskeelest kõvva tõistmuudu võro kiil om võrokõisi hindätiidmise põhialos. Pääle tuu rehkendäs võro maarahvas viil tuud, midä külä ütles ja arvas, ka liinavõrokõisilõ ommauma hõim ja sugu küländ tähtsä. Võrokõsõ omma alalõ hoitnu pallo vanaaoliidsi kombit ja uskmiisi, nigu ristipuiõ avvostaminõ ja sõiratego. Võromaa vana rahvakultuur om väega tähtsä rikkus kõgõ Eesti jaos.